fbpx

All Team Members

Спец. д-р Соња Ристеска Стојаноска

Запознајте ја Спец. Д-р Соња Ристеска Стојаноска, специјалист ортодонт во ПЗУ Дентал Арт. Дипломирала на стоматолошкиот факултет во Скопје во 2005 година, а во 2009 година се стекнува со звање Специјалист ортодонт. Др. Соња има обавено стручен престој на клиниката за ортодонција при Universitätsklinikum Frankfurt во Франфурт, Германија во 2009. Редовно посетува бројни семинари, симпозиуми и светски конгреси каде континуирано…

Dr. Sonja Risteska Stojanoska

Dr. Sonja Risteska Stojanoska

Spec. in orthodontics

Meet Spec. Dr. Sonja Risteska Stojanoska, specialist orthodontist in Dental Art Polyclinic. She graduated on Faculty of dental medicine in Skopje in 2005, and in 2009 she gains the title Specialist Orthodontist. Dr. Sonja had worked on the Clinic of orthodontics in Universitätsklinikum Frankfurt in Frankfurt, Germany in 2009. She regularly takes part in numerous seminars, symposiums and world congresses…

Спец. д-р Дора Алексоска Станојковска

Ви ја претставуваме Спец. Д-р Дора Алексоска Станојковска, специјалист ортодонт во ПЗУ Дентал Арт. Дипломирала на стоматолошкиот факултет во Скопје во 2008 година, а во 2013 одина се стекнува со звање Специјалист ортодонт. Спец. Д-р Дора Алексоска Станојковска е дел од тимот на ПЗУ Дентал Арт од 2009 година. Континуирано се стекнува со знаења и споделува искуства преку учеството на…

Dr. Dora Aleksoska Stanojkovska

Dr. Dora Aleksoska Stanojkovska

Spec. in orthodontics

We present Spec. Dr. Dora Aleksoska Stanojkovska, specialist orthodontist in Dental Art Polyclinic. She graduated on the Faculty of dentistry in Skopje in 2008, and in 2013 she gets the title Specialist orthodontist. Spec. Dr. Dora Aleksoska Stanojkovska is part of Dental Art’s team since 2009. She continuously upgrades her knowledge and shares experience while regularly taking part of numerous…

Спец. д-р Ненад Цветановски

Ви го претставуваме Спец. Др. Ненад Цветановски, специјалист орален хирург и имплантолог во поликлиника Дентал Арт – дел од тимот од 2012 година. Дипломирал на стоматолошкиот факултет во Скопје во 2006 година, а во 2014 година завршува специјализација по орална хирургија на Стоматолошкиот факултет во Скопје, со што се стекнува со звање Специјалист орален хирург. Континуирано се стекнува со знаења…

Dr. Nenad Cvetanovski

Dr. Nenad Cvetanovski

Spec. in oral surgery

We present Spec. Dr. Nenad Cvetanovski, specialist oral surgeon and implantologist in Dental Art Polyclinic – part of our team since 2012. He graduated on the Faculty of dentistry in Skopje in 2006, and in 2014 gets the title Specialist oral surgeon. He continuously upgrades his knowledge and shares experience while participating on numerous seminars, symposiums and congresses in the…

Спец. д-р Јана Милутиновиќ

Запознајте ја Спец. Д-р Јана Милутиновиќ, специјалист пародонтолог во ПЗУ Дентал Арт. Дипломирала на стоматолошкиот факултет во Пловдив, Р. Бугарија во 2011 година, а во 2020 се стекнува со титула Специјалист пародонтолог. Др. Јана е дел од тимот на ПЗУ Дентал Арт поликлиника од 2019 година. Во 2018 година успешно се стекнува со титулата магистер по науки. Својот магистерски труд…

Dr. Jana Milutinovikj

Dr. Jana Milutinovikj

Spec. periodontist

Meet spec. Dr. Jana Milutinovikj, specialist periodontist in Dental Art Polyclinic. She graduated on the Faculty of Dentistry in Plovdiv, Bulgaria in 2011, and in 2020 she receives the title Specialist periodontist. Dr. Jana is a part of Dental Art Polyclinic since 2019. In 2018 she successfully gets the title Master of Science. Her master thesis ‘Assessment of the effects…

Енџел Сума

Енџел Сума

Дентален асистент
Engel Suma

Engel Suma

Dental assistant